Овие Општи правила и услови ги пропишуваат условите, правата и обврските кои се применуваат и ги регулираат односите помеѓу патникот и БИФ ТЕХНОЛОЏИ КОМПАНИ ДОО Скопје, кои се однесуваат на употребата на апликацијата „Bif.today-патник“.

Доколку се одлучите да ја користите апликацијата, Ве информираме дека обработуваме лични податици. За повеке информации Ве молиме да ја прочитате нашата политика на приватност (овде да се стави место за штикла и текст:Ја прочитав Политиката на приватност)

 1. ДЕФИНИЦИИ

За да ја користи апликацијата „Bif.today-патник“ патникот мора да се согласи со правилата и условите што се наведени подолу:

 1. КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИјАТАBif.today-патник“
 1. 3. ПРОМОТИВНИ КОДОВИ

„Bif.today-патник“, може во иднина да испраќа до патникот промотивни кодови врз промотивна основа. По воведувањето на промотивните кодови, истиот ќе може да се примени при плаќање на услугата на превоз или други карактеристики или бенефиции поврзани со услугата и/или услуга на трета страна и ќе подлежи на дополнителни услови кои ќе бидат утврдени.

 1. BIF.TODAY-ПАТНИК“КОНЦЕПТ НА ПЛАЌАЊЕ

4.3. БИФ ТЕХНОЛОЏИ КОМПАНИ ДОО Скопје, на апликацијата „Bif.today-патник“ изготвува и прави достапна паушална пресметка на цената на превоз, која цена не мора да соодветствува со реалната цена која ја бара возачот. Оваа паушална пресметка има за цел овозможување на патникот увид во цената за превоз на патници согласно важечките тарифи кои се должни возачите да ги почитуваат а произлегуваат од одлуки на надлежни органи.

 1. НАРАЧУВАЊЕ И ОТКАЖУВАЊЕ НА УСЛУГАТА
 1. 6. РЕГИСТРАЦИЈА И ВЕРИФИКАЦИЈА НА АПЛИКАЦИЈАТА

6.1. Доколку сака да ја користи апликацијата „Bif.today-патник“ патникот треба да се регистрира и да креира „Bif“ корисничка сметка. Во процесот на регистрација, мора да ги наведе бараните лични и други податоци, информации во пријавата за регистрација. При регистрацијата на апликацијата патникот се обврзува дека доставените лични и други податоци како име и презиме, број на мобилен телефон, фотографија (доколку се согласи со истото и тоа нешто не е задолжително), , држава на живеалиште, општина на живеалиште/престојувалиште, Укажуваме дека малолетните корисници на апликацијата не смеат да даваат лични податоци без согласност од родители или старатели.

 1. КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТАBIF.TODAY-ПАТНИК“
 1. ОДГОВОРНОСТ
 1. ДОБРА ПРАКТИКА ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИАТАBIF.TODAY-ПАТНИК“
 1. ОЦЕНКИ И АКТИВНОСТ

Рејтингот и просечна оценка на секој патник е поврзана со неговата „Bif“ сметка и e достапна на потенцијалните возачи како дел од “bif” услугата. На патникот му е овозможен увид во рејтингот и просечната оценка на возачите кои даваат услуги на превоз преку апликациајта.

 1. 11. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

11.01 БИФ ТЕХНОЛОЏИ КОМПАНИ ДОО Скопје собира лични и други податоци од патниците со нивна согласност а за исполнување на својот легитимен интерес и кои истите се согласуваат да ги сторат достапни преку креирањето на “bif” сметка на апликацијата „Bif.today-патник“, кое е образложено во политиката на приватност на апликацијата, а сето тоа заради непречено функционирање на апликацијата, планираното функционирање на софтверот и комуникацијата. Со цел да се обезбедат услугите на „Bif“, односно да се овозможи поврзување на патникот со возачот, БИФ ТЕХНОЛОЏИ КОМПАНИ ДОО Скопје ги собира и обработува лични податоци-геолошките локации на патниците додека ја користат апликацијата „Bif.today-патник“. Ова значи дека БИФ ТЕХНОЛОЏИ КОМПАНИ ДОО Скопје ја следи гео локацијата на возачот и може да ја сподели преку апликацијата „Bif.today-возач“ на патникот кој има истакнато барање за добивање услуга на превоз а возачот се согласил извршување услуга на превоз за конкретниот патник, а тоа со цел да може да се изврши взаемно пронаоѓање на патникот и возачот, но и заради взаемна безбедност на корисниците на услугата на платформата „Bif.today“.Доколку патникот од било која причина ја избрише својата корисничка сметка, обработката на неговите лични податоци автоматски престанува и настанува бришење на личните податоци кои дотогаш биле собрани.

 1. ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ

Доколку се направат било какви значителни измени и дополнувања на Општите правила и услови, тогаш ќе БИФ ТЕХНОЛОЏИ КОМПАНИ ДОО Скопје се обврзува да ги извести патниците преку e-пошта или преку известување во апликациија „Bif.today-патник“. Ако патникот продолжи да ја користи апликацијата „Bif.today“, ќе се смета дека ги прифаќа измените и дополнувањата.

 1. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Општите правила и услови ќе бидат регулирани, толкувани и спроведени во согласност со законите на Република Северна Македонија. Доколку спорот што произлегува од Општите правила и услови не може да се реши со преговори, тогаш надлежен ќе биде надлежниот граѓански Суд во Скопје. Доколку било која одредба од Општите услови се смета за неспроведлива, страните ќе ја заменат засегнатата одредба со соодветна применлива одредба што ја приближува намерата и економскиот ефект на засегнатата одредба во согласност со позитивните законски прописи.

 1. 14. ПОДДРШКА НА КОРИСНИЦИТЕ

Како една од услугите, БИФ ТЕХНОЛОЏИ КОМПАНИ ДОО Скопје се обврзува да обезбеди корисничка поддршка во врска со користење на апликацијата „Bif.today-патник“.За корисничка подршка патниците е потребно да се обратат на support@bif.today

English version